پزشک

دکتر پویا بهاری خرم

رادیولوژی

دکتر پویا بهاری خرم

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 137273


logo