پزشک

دکتر سپیده عبدی

رادیولوژی

دکتر سپیده عبدی

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 156362


logo