پزشک

دکتر سیما فلاح ارض پیما

رادیولوژی

دکتر سیما فلاح ارض پیما 

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 101388


logo