پزشک

دکتر کاتیا خیامی

رادیولوژی

دکتر کاتیا خیامی

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 140357


logo