پزشک

دکتر نجمه قرآنی

رادیولوژی

دکتر نجمه قرآنی

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 125245
logo