پزشک

دکتر ناصر دهقانی

متخصص رادیولوژی

دکتر ناصر دهقانی

متخصص رادیولوژی ، CT Scan و MRI 

نظام پزشکی 16250


logo